Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Skånes Horn av Afrika förening har under 2017 bedrivit ett mycket framgångsrikt projekt för att upplysa om farorna med könsstympning. Projektet med namnet ”Ändring av attityder mot en skadlig tradition” har genomförts med stöd från Allmänna Arvsfonden och har fungerat som ett komplement till de satsningar som redan sker i Kristianstads kommun.

Syftet med detta projekt, som väntas fortsätta under 2017, är att genom samtalsgrupper, nätverk och utbildning åstadkomma en bestående attitydförändring. Projektet syftar också till att minska lidandet för de drabbade samt förebygga att fler flickor utsätts för könsstympning. Målgrupper är familjer med barn som riskerar att drabbas.

Att förändra djupt rotade attityder och normer är ett arbete som tar tid. För att det ska bli framgångsrikt behöver hela samhället involveras – från de flickor som riskerar att drabbas, till deras familjer, politiska och religiösa ledare, och viktiga samhällsaktörer som lärare vårdpersonal och andra yrkesverksamma som har en mycket viktig roll för kvinnor och flickor i behov av hjälp.

Ett framgångsrikt arbete kräver också en balans. Grupper ska inte demoniseras utan alla inblandade samhällsaktörer måste utgå från att familjerna vill sina barns bästa och att det bara är i samarbete med familjerna och med communitys där seden förekommer som verklig framgång kan nås.

Skånes Horn av Afrika förening är medlemsförening i Afrosvenskarna i Kristianstad som tillsammans med förbundet gjort sitt för att bidra till projektet framgång och sprida kunskaperna om dess aktiviteter. Under projektåret föreläste Kitimbwa Sabuni från förbundet tillsammans med Salahudin Barakat från Islamakademin om olika aspekter av fenomenet könsstympning. Publiken bestod av kommunmedarbetare och civilsamhällesföreträdare.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt